11 / 11 / 1401
17 : 49
تاریخ انتشار : 7 مهر 1397

استفاده صحیح ازمنابع ، امکانات و فرصت های موجود در جامعه یکی از راهبردهای اساسی توسعه مشارکت اولیا به شمار می آید.در این میان «هفته پیوند اولیا و مربیان» نقطه عطفی در توجه افکار عمومی جامعه به نقش تربیتی خانواده...
تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1395

-        برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان با حضور مدیریت و کادر اجرایی و اولیای دانش آموزان ؛ -        نشست صمیمی اعضاء انجمن با مربیان آموزش ؛ -        برگزاری جلسات دیدار اولیای دانش آموزان و معلمان دبستان در تمامی پایه ها ؛ -       ...
تاریخ انتشار : 28 اردیبهشت 1393