9 / 12 / 1399
15 : 22
داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی باید دارای شرایط زیر باشند : الف ) رعایت اخلاق و ارزش های اسلامی و مقبولیت در بین دانش آموزان . ب ) داشتن روحیه مسئولیت پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران . ...
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1393