11 / 11 / 1401
16 : 45
به منظور هماهنگی و ارتباط بیشتر اعضای محترم ، تقویم کاری انجمن تا پایان اردیبهشت ماه 1398 به شرح زیر اعلام می شود : الف – تقویم کاری انجمن   شماره ی جلسه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری جلسه چهارم    5 / 09...
تاریخ انتشار : 1 آبان 1397

به منظور هماهنگی و ارتباط بیشتر اعضای محترم ، تقویم کاری انجمن تا پایان اردیبهشت ماه 1397  به شرح زیر اعلام می شود : الف – تقویم کاری انجمن شماره ی جلسه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری جلسه چهارم    5 / 09 / 96 ساعت...
تاریخ انتشار : 25 مهر 1396

قابل توجه اولیاء محترم ؛ تقویم کاری انجمن تا پایان اردیبهشت ماه 1396 به شرح زیر اعلام می شود : شماره ی جلسه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری جلسه چهارم سه شنبه   02 / 09 / 95 ساعت...
تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1396

قابل توجه اولیاء محترم ؛ تقویم کاری انجمن تا پایان اردیبهشت ماه 1395 به شرح زیر اعلام می شود :   شماره ی جلسه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری جلسه سوم سه شنبه   24 / 09 / 94 ساعت 30 : 16 الی 00 :...
تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1395

ردیف شماره جلسه روز تاریخ 1 جلسه اول سه شنبه 93/7/8 2 جلسه دوم سه شنبه 93/7/22 3 جلسه سوم یکشنبه 93/8/11 4 جلسه چهارم سه شنبه 93/8/27 5 جلسه پنجم سه شنبه 93/9/25 6 جلسه ششم سه شنبه 93/10/9 7 جلسه هفتم سه شنبه 93/10/30 8 جلسه هشتم سه شنبه 93/11/14 9 جلسه نهم سه شنبه 93/11/28 10 جلسه دهم سه شنبه 93/12/19 11 جلسه یازدهم سه شنبه 94/1/18 12 جلسه دوازدهم یکشنبه 94/2/6 13 جلسه سیزدهم سه شنبه 94/2/29 14 جلسه چهاردهم یکشنبه 94/3/17 15 جلسه پانزدهم سه شنبه 94/4/16 16 جلسه شانزدهم دوشنبه 94/5/19 17 جلسه هفدهم دوشنبه 94/6/23   ...
تاریخ انتشار : 5 آبان 1393