11 / 11 / 1401
16 : 53
اعضاء انجمن اولیا و مربیان دبستان غیردولتی معرفت نو     سال تحصیلی 99-98   1 آقای کامبیز معافی مدنی رئیس انجمن 2 آقای احمدرضا زرین چهر نائب رئیس انجمن 3 خانم بنفشه منجمی منشی روابط انجمن 4 خانم اعظم عزتی عضو انجمن 5 آقای هاشم رحیمی عضو انجمن 6 خانم راحله بادپیما عضو انجمن 7 آقای محمدمحمد علی پور عضو علی البدل 8 خانم...
تاریخ انتشار : 6 آذر 1398

اعضاء انجمن اولیا و مربیان دبستان غیردولتی معرفت نو سال تحصیلی 98-97 1 آقای سیدامیرعلی زینی رئیس انجمن 2 آقای کامبیز معافی مدنی نائب رئیس انجمن 3 خانم بنفشه منجمی منشی روابط انجمن 4 آقای احمدرضا زرین چهر عضو انجمن 5 خانم  سوده باقری عضو انجمن 6 خانم اعظم عزتی عضو انجمن 7 خانم راحله باد پیما عضو انجمن 8 آقای...
تاریخ انتشار : 1 آبان 1397

اعضاء انجمن اولیا و مربیان دبستان غیردولتی معرفت نو سال تحصیلی 96-95 1 آقای سیدامیرعلی زینی رئیس انجمن 2 آقای کامبیز معافی مدنی نائب رئیس انجمن 3 خانم بنفشه منجمی منشی روابط انجمن 4 آقای احمدرضا زرین چهر عضو انجمن 5 آقای ابوطالب اصغری عضو انجمن 6 خانم اعظم عزتی عضو انجمن 7 خانم راحله باد پیما عضو انجمن 8 آقای هاشم...
تاریخ انتشار : 25 مهر 1396

1 آقای سیدامیرعلی زینی رئیس انجمن 2 آقای کامبیز معافی مدنی نائب رئیس انجمن       3 خانم بنفشه منجمی منشی روابط انجمن 4 آقای احمدرضا زرین چهر عضو انجمن 5 خانم ثمره شیوعی عضو انجمن 6 آقای منصور چکاد عضو انجمن 7 آقای ابوطالب اصغری عضو انجمن 8 خانم اعظم عزتی عضو علی البدل 9 خانم راحله بادپیما عضو علی البدل 10 خانم مریم سادات فیاضی عضو علی البدل  ...
تاریخ انتشار : 19 آبان 1395

ردیف نام و نام خانوادگی سمت 1 آقای حسن حسن زاده مدیر مدرسه 2 آقای سیدکاظم عظیمی معاون مدرسه 3 خانم جمشیدپی نماینده معلمان 4 خانم بیدریغ معاون پرورشی 5 آقای سیدامیرعلی زینی رئیس انجمن 6 آقای ابوطالب اصغری نائب رئیس انجمن 7 خانم مریم عزیزی منشی روابط انجمن 8 آقای احمدرضا زرین چهر عضو انجمن 9 خانم ثمره شیوعی عضو انجمن 10 آقای کامبیز معافی مدنی عضو انجمن 11 خانم آیلین نعمتی عضو علی...
تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1395

اولیاء گرامی در صورت تمایل به عضویت در انجمن اولیا و مربیان مدرسه اطلاعات زیر را تکمیل و یک کپی از آن را به دفتر مدرسه تحویل نمایید.   نام و نام خانوادگی   ولی دانش آموز   کلاس   رشته و میزان تحصیلات   سابقه عضویت در انجمن   شغل   شماره تماس...
تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1395

ردیف نام و نام خانوادگی سمت 1 یوسف روغنی رئیس انجمن 2 منصور چکاد نائب رئیس 3 احمدرضا زرین چهر عضو اصلی 4 مریم عزیزی عضو اصلی 5 ثمره شیوعی عضو اصلی 6 نوید سیگاری متجدد عضو اصلی 7 سید امیرعلی زینی عضو اصلی 8 آیلین نعمتی عضو علی البدل 9 مژگان قربان زاده عضو علی البدل 10 راحله باد پیما عضو علی البدل ...
تاریخ انتشار : 16 آذر 1393