11 / 11 / 1401
16 : 26
مدیریت 33584903 معاونت 33584902 معاونت اجرایی 33584901 فناوری 33584904 سالن اجتماعات 33584905 فکس 33584903   ...
تاریخ انتشار : 23 مهر 1393

-        برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان با حضور مدیریت و کادر اجرایی و اولیای دانش آموزان ؛ -        نشست صمیمی اعضاء انجمن با مربیان آموزش ؛ -        برگزاری جلسات دیدار اولیای دانش آموزان و معلمان دبستان در...
تاریخ انتشار : 28 اردیبهشت 1393

دیف نام و نام خانوادگی سمت   1 فاطمه جمشیدپی آموزگار پایه اول   2 زهرا معایر آموزگار پایه اول   3 معصومه هادی تجارتی آموزگار پایه دوم   4 سکینه تدین منصوری آموزگار پایه دوم   5 سیده سکینه مهلب آموزگار پایه سوم   6 زهرا شانه چیان آموزگار پایه ...
تاریخ انتشار : 16 آذر 1393

ردیف نام و نام خانوادگی سمت 1 حسن حسن زاده مدیر و مؤسس 2 سیدکاظم عظیمی مدیر اجرایی 3 ابوالحسن ادیب پسند معاون 4 سیدهادی امیرکیائی معاون 5 شهناز حسنی معاون اجرایی 6 ساناز حسن زاده فناوری ...
تاریخ انتشار : 16 آذر 1393