25 / 04 / 1399
03 : 37
پرسنل آموزشی

دیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

1

فاطمه جمشیدپی

آموزگار پایه اول

 

2

زهرا معایر

آموزگار پایه اول

 

3

معصومه هادی تجارتی

آموزگار پایه دوم

 

4

سکینه تدین منصوری

آموزگار پایه دوم

 

5

سیده سکینه مهلب

آموزگار پایه سوم

 

6

زهرا شانه چیان

آموزگار پایه سوم

 

7

معصومه زارعی

آموزگار پایه چهارم

 

8

صدیقه هادی زاده

آموزگار پایه چهارم

 

9

شهربانو زارع

آموزگار پایه پنجم

 

10

سیده بتول آل بجرالعلوم

آموزگار پایه پنجم

 

11

حوا روزخوش

آموزگار پایه ششم

 

12

جمیله جوادی

آموزگار پایه ششم

 

13

سمیرا بیدریغ

مربی پرورشی

 

14

زهرا خاکپوری

مربی بهداشت

 

15

اکرم السادات صادقی

مربی بهداشت

 

16

طیبه السادات حسینی

مشاور

 

17

سیدمهدی اطهری

مربی ورزش

 

18

میرزایی

خدمات

 

19

خیرخواه

خدمات

 تاریخ انتشار : 16 آذر 1393نظری برای این مطلب وجود ندارد

تصویر امنیتی security code ساخت مجدد تصویر