13 / 09 / 1401
18 : 26
اهداف شورای دانش آموزی

1-   تحکیم و تعمیق ارزش ها ، باورهای دینی ، آموزه های سیاسی و اجتماعی در بین دانش آموزان

2-    تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان .

3-    تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقادپذیری و حسن سلوک و احترام متقابل و کسب مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود .

4-    توجه عملی بخ مطالبات و خواسته های دانش آموزان در چارچوب مقررات ، قوانین و آئین نامه اجرایی مدارس .

5-    تسهیل در حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی و امور اجرایی مدارس از طریق واگذاری مسئولیت به دانش آموزان و همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه .

6-    ایجاد زمینه مناسب جهت آموزش و ارتقای سطح علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان برای حضور مؤثر آنان در عرصه های مختلف جامعه .

7-    توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان .

8-    توسعه و تقویت فعالیت های گروهی اعم از آموزشی و پرورشی .

9-    فراهم کردن زمینه مساعد در جهت تبادل تجربیات ، تعامل فکر و اندیشه ، تفاهم و همدلی بین دانش آموزان و برقراری ارتباط صحیح و دوسویه بین آنان و اولیای مدرسه .

10-  تلاش برای غنی سازی اوقات غیر رسمی با همکاری معاون پرورشی و تربیت بدنی و با هدف ایجاد نشاط و انگیزش بیشتر برای دانش آموزان .تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1393نظری برای این مطلب وجود ندارد

تصویر امنیتی security code ساخت مجدد تصویر